Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi
08 Ocak 2019

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN KALİTE KATSAYISININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık tesislerinde görev yapan personele dağıtılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılacak olan sağlık tesisi kalite katsayısının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerini (E1 grubu ilçe devlet hastaneleri hariç) kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (çç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Birlik: Sağlık tesislerini işleten, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı taşra teşkilatını,

c) Dönem: Bakanlık tarafından sağlıkta kalite standartlarının değerlendirildiği dönemleri,

ç) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

d) Sağlık tesisi: Üniversiteler ile birlikte kullanılan hastaneler de dâhil olmak üzere birliğe bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezlerini,

e) Yönetmelik: 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği ifade eder.

Memnuniyet Katsayısı

Madde 5- (1) Sağlık tesislerinde Bakanlık tarafından belirlenen memnuniyet anketleri uygulama rehberi esas alınarak her dönem uygulanan memnuniyet anketleri sonucu tespit edilen ve 0 (sıfır) ilâ 1 (bir) arasında değişen katsayı memnuniyet katsayısı olarak esas alınır.

Kalite Standartları Katsayısı

Madde 6- (1) Bakanlık tarafından, sağlıkta kalite standartları esas alınarak sağlık tesislerinde yapılan değerlendirmeler neticesinde her dönem için tespit edilen ve 0 (sıfır) ilâ 1 (bir) arasında değişen katsayı kalite standartları katsayısı olarak esas alınır.

Sağlık Tesisi Kalite Katsayısı

Madde 7- (1) Sağlık tesisi kalite katsayısı (STKK): Bu yönerge usul ve esaslarına göre hesaplanan ve sağlık tesislerinde dağıtılabilecek ek ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılacak olan 0 (sıfır) ilâ 1 (bir) arasında değişen katsayıyı ifade eder.

(2) Sağlık tesisi kalite katsayısı aşağıdaki şekilde belirlenir.

STKK = (Kalite standartları katsayısı x 0,35) + (Memnuniyet katsayısı x 0,25) + 0,40

(3) Hizmete yeni açılan sağlık tesisinde, sağlık tesisinin hizmete açıldığı tarihten itibaren 12 (oniki) ay süreyle sağlık tesisi kalite katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.

(4) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağanüstü hâllere hizmet sunumunu aksatacak düzeyde maruz kalan sağlık tesislerinde olağanüstü halin meydana geldiği tarihten itibaren Genel Sekreterin kararıyla 6 (altı) ay süreyle sağlık tesisi kalite katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir. Bu süre Kurumca uygun görülmesi halinde 18 (onsekiz) aya kadar uzatılabilir.

(5) Üniversiteler ile birlikte kullanılan sağlık tesislerinde, birlikte kullanımın başladığı tarihten itibaren 12 (oniki) ay süreyle sağlık tesisi kalite katsayısı 1 (bir) kabul edilir.

(6) Dönem içinde sağlık tesisi tarafından verilen sağlık hizmetlerinin bir başka hizmet binasında veya yerleşkede verilmeye başlanması durumunda ilgili sağlık tesislerinde 6 (altı) ay süreyle sağlık tesisi kalite katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir. Bu süre Kurumca uygun görülmesi halinde 12 (oniki) aya kadar uzatılabilir.

(7) İlgili sağlık tesisinin değerlendirilmediği dönemlerde sağlık tesisi kalite katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.

(8) E1 grubu ilçe devlet hastanesi iken statüsü değişen sağlık tesislerinin 12 (oniki) ay süreyle sağlık tesisi kalite katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.

Kayıtların Tutulması

Madde 8- (1) Sağlık tesisi kalite katsayısı hastane yöneticisi, başhekim, idari ve mali işler müdürü, sağlık bakım hizmetleri müdürü ve kalite yönetim direktörü tarafından Yönerge esaslarına göre hesaplanarak tutanakla kayıt altına alınır. Tutanağın bir örneği ile sağlık tesisi kalite katsayısına esas veriler en geç bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar Kuruma gönderilir.

Geçici Madde 1- (1) 2013 yılında, 2012 yılı 2. döneminde 1/3/2011 tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi uyarınca yapılan değerlendirmeler neticesinde elde edilen kalite ve memnuniyet katsayıları esas alınacaktır.

Yürürlük

Madde 9- (1) Bu Yönerge 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.